Vandaflæsning


Efter overgang til elektroniske vandmålere udsendes der ikke vandaflæsningskort, men der foretages automatisk aflæsning af vanduret. Nørhalne Vandværk sender aflæsningen til Jammerbugtforsyning (kloak/aflednings vand)


Flytning

Enhver forbruger hæfter for afgifter og forbrug, indtil måleren er afmeldt hos Jammerbugt Forsyning A/S. Aflæsning af måler i forbindelse med flytning sker ved, at du selv aflæser din måler og kontakter:


Jammerbugt Forsyning A/S

Lundbakvej 5

9490 Pandrup

Hovednummer 7257 9920


NB! : Indbetalingskort må ikke overdrages til ny ejer.Opkrævning af vandafgift


Vandværket har indgået en aftale med Jammerbugt Forsyning (jfas.dk) om opkrævning af vandafgift og det betyder at der skal afregnes direkte hertil på grundlag af de udsendte regninger. Opkrævningen finder sted 2 gange om året - nemlig årsafregning for året forud og årets 1. a'conto primo februar og 2.  a'conto primo august.


Vandværket opkræver og afregner grønne afgifter til skat – de grønne afgifter udgør i 2024 kr. 6,37 plus moms pr. m3 forbrugt vand,

Vandprisen i 2024 udgør kr. 3,75 plus moms  pr. m3 forbrugt vand. Hertil kommer den faste afgift.


I takstbladet der kan hentes herunder kan nærmere detaljer findes om de forskellige takster der bruges i Nørhalne Vandværk i 2024 


Link til Takstblad 2024Vandspareråd


  • Aflæs vandmåleren regelmæssigt, og notér aflæsningen mindst en gang om måneden. Det kan give ubehagelige overraskelser, hvis måleren kun aflæses én gang årligt.
  • Et toilet, der løber ganske svagt kan på et år bruge 100 - 200 m3, og en almindelig vandspreder bruger ca. 1 m3 i timen.


Kontrol af vandforbrug


  • Er vandforbruget større end ca. 50 m3 pr. person pr. år, bør du kontrollere om der er utætheder i installationerne. Dette gøres ved at se om vandmåleren står helt stille (og det skal forstås som absolut helt stille) når der ikke er forbrug fra vandhaner, toiletter, vaskemaskine, opvaskemaskine og lignende.
  • Hvis måleren bevæger sig, er det sandsynligvis noget galt, og - i egen interesse - bør du kontakte en autoriseret VVS installatør.


Ledningsnettet


  • Vandspild er forbudt, og derfor opfordres forbrugere, som opdager en utæthed på ledningsnettet til, så hurtigt som muligt at underrette bestyrelsen eller Nørhalne VVS (se telefonnummer under "links") herom. Det gælder såvel i byområdet som i det åbne land.
  • Ledningsnet, stophaner m.v. er opmålt og kan aflæses i digitaliseret kortmateriale - altså vandets vej fra værk til ejendommens stophane, som ikke må tildækkes - og altid skal holdes synlig.